Condicions generals del sorteig que celebra l’estació GASOPAS

La societat GASOLINERA PAS DE LA CASA, SA (d’ara endavant, «la societat»), constituïda en escriptura autoritzada pel notari senyor Marc Vila i Riba el dia 15 de novembre de 1983 sota el número 2053 del seu protocol, inscrita el dia 24 de novembre de 1983 en el Registre de Societats del Govern amb el número 5.073, llibre B-I, foli 232, amb domicili al carrer René Baulard, 4, baixos, d’Encamp, i explotadora de l’estació de servei GASOPAS situada al Pas de la Casa, organitza un sorteig que es regeix pels termes i les condicions següents:

— Procediment del sorteig: Se sortejaran 23 vals de carburant de 100 euros cadascun, per un valor total de 2.300 euros en premis, entre els clients que hagin fet un proveïment de carburant a l’estació de servei GASOPAS per un import igual o superior a 30 euros i que s’hagin inscrit en el formulari que es posarà a la seva disposició en el lloc web www.gasopas.ad.

Així mateix, se sortejaran suplementàriament 2 vals de carburant de 100 euros cadascun, per un valor total de 200 euros en premis, entre els usuaris de Facebook i Instagram de Gasopas que facin clic a «M’agrada» en la publicació del sorteig, hi deixin un comentari en què mencionin dos amics, comparteixin la publicació del sorteig en el seu mur de forma pública (en el cas exclusiu de Facebook) i es facin seguidors del perfil d’Instagram o fans de la pàgina de Facebook de GASOPAS.

— Participants: Per al sorteig de vals mitjançant el formulari: Les persones que vulguin participar en el sorteig han de ser majors d’edat i s’hi han d’inscriure en el lloc web www.gasopas.ad, indicant en l’apartat «Formulari del sorteig» les dades següents: nom, cognoms, adreça electrònica, país de residència, codi postal i el número de tiquet corresponent al proveïment de carburant realitzat. Cal també que acceptin les bases del sorteig i que autoritzin la utilització i l’emmagatzematge de les seves dades personals, les quals són exclusivament per a l’ús de la societat.

Per al sorteig de vals mitjançant les xarxes socials: Les persones que vulguin participar en el sorteig han de ser majors d’edat, seguir els comptes de Facebook i Instagram de GASOPAS i tenir un perfil d’usuari real propi o bé d’un familiar.

La participació en el sorteig suposa que el guanyador accepta fer-se fotos amb el premi i també la cessió i l’autorització d’ús de la seva imatge respecte de les participacions, de manera que cedeix a l’empresa els drets d’explotació de caràcter intel·lectual, industrial o d’imatge que puguin correspondre o derivar-se de les participacions enviades per al sorteig.

— Durada: Es pot participar en el sorteig des del 17/09/2020 fins al 30/12/2020, ambdues dates incloses, accedint al formulari i omplint-lo degudament o seguint les normes fixades per al sorteig a les xarxes socials.

— Premis: Entre tots els participants se sortejarà un total de 25 vals de 100 euros cadascun, per un valor total de 2.500 euros en premis, que es podran utilitzar únicament i exclusiva per al pagament de carburant a l’estació de servei GASOPAS durant un període màxim d’un any, fixant-se com a data límit el dia 01/12/2021. El premi no es pot bescanviar per cap altre producte, ni per diners en efectiu.

— Sorteig: Els vals corresponents al sorteig mitjançant el formulari se sortejaran de la manera següent:

7 vals el 30/09/2020, 8 vals el 30/10/2020 i 8 vals el 30/12/2020.

El sorteig dels 2 vals corresponents a les xarxes socials es farà el 30/10/20.

El sorteig tindrà lloc a les oficines de la societat, situades al carrer René Baulard, 4, baixos, d’Encamp, i a aquest efecte s’utilitzarà una aplicació informatitzada. El sorteig a les xarxes socials de GASOPAS es farà a l’atzar a través d’una aplicació en línia de sorteigs.

— Guanyadors: Els noms dels guanyadors es publicaran en el lloc web www.gasopas.ad l’endemà de cada sorteig. S’informarà cada guanyador de la manera de recollir el premi mitjançant l’adreça electrònica facilitada en el moment de la inscripció en el sorteig.

El nom dels guanyadors a les xarxes socials es publicarà el 2 de novembre del 2020 (un cop se’ls hagi contactat) a través de les xarxes socials de la societat. Si no s’aconsegueix contactar amb els guanyadors en un termini de 48 hores des del primer intent de contacte, o algun d’ells renuncia al premi, se seleccionarà un nou guanyador i l’anterior perdrà el seu dret a reclamar el premi. Així mateix, si el guanyador resulta ser menor d’edat, es farà un nou sorteig, ja que els menors d’edat no hi poden participar.

Als guanyadors mitjançant el formulari se’ls enviarà un missatge electrònic en el qual se’ls comunicarà que han guanyat un premi. Els guanyadors disposen d’un termini de 15 dies naturals per acceptar el premi o renunciar-hi. Si, en el termini indicat, els guanyadors no es manifesten o no se’ls pot localitzar a l’adreça electrònica facilitada en el moment de la inscripció en el sorteig, el premi es declararà desert.

Per recollir el premi, cada guanyador ha de presentar-se a l’estació de servei GASOPAS amb un document oficial (passaport o document d’identitat) que l’identifiqui. Quan rebi el val del premi, el podrà utilitzar en un o varis proveïments de carburant fins a arribar als 100 euros per cada val, i fins a la data indicada anteriorment.

 Publicitat: En acceptar el premi, els guanyadors autoritzen la societat a publicar el seu nom i una imatge seva en el moment de recollir el val a l’estació de servei GASOPAS per fer-ne difusió a les xarxes socials de la societat.

— Drets d’exclusió: Queden exclosos del sorteig el personal de la societat i els seus familiars fins al tercer grau. Per al sorteig mitjançant les xarxes socials, tampoc no hi poden participar el personal de la societat ni els seus familiars fins al tercer grau, els menors d’edat o els perfils fraudulents. La societat pot excloure en qualsevol moment de la participació en el sorteig les persones que consideri que incompleixen aquestes bases, així com les que no puguin participar-hi per motius legals. L’exclusió de qualsevol participant suposa la pèrdua de tots els drets derivats de la condició de participant.

— Cancel·lació i modificació: La societat es reserva el dret de modificar o cancel·lar el sorteig per qualsevol motiu que consideri oportú. Per a això, haurà d’informar d’aquest fet en el seu lloc web, sense necessitat d’avís previ i sense que aquest fet generi cap tipus de dret o d’indemnització per als participants.

— Protecció de dades personals: La participació en el sorteig mitjançant el formulari requereix la recopilació de les dades personals que es consideren imprescindibles, així com l’acceptació expressa en el mateix formulari d’aquestes condicions generals.

De conformitat amb la legislació aplicable, les dades facilitades passaran a formar part del fitxer custodiat per la societat, el qual està registrat a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades del Principat d’Andorra. Les dades es tractaran d’acord amb la normativa aplicable i sempre vetllant per la seva protecció, i s’utilitzaran únicament amb la finalitat de gestionar el sorteig i de comunicar als participants informació relacionada amb la societat. Els participants tenen els drets que els reconeix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, els quals poden exercir enviant un missatge electrònic amb la documentació escaient a dades@gasopas.ad.

— Desvinculació pel que fa a Instagram i altres xarxes emprades: Instagram o Facebook no patrocinen, avalen ni administren de cap manera aquesta promoció, ni hi estan associats.

— Llei aplicable i jurisdicció competent: Tots els aspectes, els dubtes i les qüestions a què pugui donar lloc l’aplicació, la interpretació o l’execució de les presents condicions generals del sorteig se sotmeten formalment a la jurisdicció dels tribunals competents del Principat d’Andorra.